Phương pháp đọc câu bằng SVO- Meaning is KING

Bài này viết về phương pháp để hiểu và luyện tập đọc câu bằng SVO

Khi tìm và đọc S,V,O của câu hãy bỏ hết các modifier và các từ không cần thiết để tăng tốc độ đọc

Ví dụ:

No very satisfactory account of the mechanism that caused the formation of the ocean basins has yet been given. The traditional view supposes that the upper mantle of the earth behaves as a liquid when it is subjected to small forces for long periods and that differences in temperature under oceans and continents are sufficient to produce conviction in the mantle of the earth with rising convection currents under the mid-ocean ridges and sinking currents under the continents. Theoretically, this convection would carry the continental plates along as though they were on a conveyor belt (conveyor belt) and would provide the forces needed to produce the split that occurs along the ridge. This view may be correct: it has the advantage that the currents are driven by temperature differences that themselves depend on the position of the continents. Such a back-coupling, in which the position of the moving plate has an impact on the forces that move it, could produce complicated and varying motions.   No very satisfactory account of the mechanism that caused the formation of the ocean basins has yet been given. The traditional view supposes that the upper mantle of the earth behaves as a liquid when it is subjected to small forces for long periods and that differences in temperature under oceans and continents are sufficient to produce convection in the mantle of the earth with rising convection currents under the mid-ocean ridges and sinking currents under the continents. Theoretically, this convection would carry the continental plates along as though they were on a conveyor belt (conveyor belt) and would provide the forces needed to produce the split that occurs along the ridge. This view may be correct: it has the advantage that the currents are driven by temperature differences that themselves depend on the position of the continents. Such a back-coupling, in which the position of the moving plate has an impact on the forces that move it, could produce complicated and varying motions.

Đọc qua thì đoạn này nó nói về 1 cái view nào đó mà tác giả cho rằng nó đúng  

Câu dưới này là một câu điển hình của level 700 và yêu cầu bạn phải đọc hiểu meaning trước khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào

Because of the enormous research and development expenditures required to survive in the electronics industry, an industry marked by rapid innovation and volatile demand, such firms tend to be very large.

(A) to survive

(B) of firms to survive

(C) for surviving

(D) for survival

(E) for firms’ survival

Main meaning là : such firms tend to be very large >>> Such firms, >>> firms nào? vậy firm phải đc mentioned đâu đó đằng trước đó và đóng vai trò là một noun >>> đáp án B

Câu này tuy level 700 nhưng nếu follow theo phương pháp, đọc hiểu meaning từ đầu thì chỉ mất 15s để giải quyết. Mọi người có xu hướng nhìn vào chỗ gạch chân và tìm cách loại. Các bạn phải hiểu được meaning trước khi đi vào POE.

Tương tự như vậy với problem solving, phải nhìn vào big picture trước khi giải quyết vấn đề.