MECE: What, Why, and How

Mình viết bài này để nói về một trong những nguyên lý cơ bản khi chúng ta break down một vấn đề ra thành nhiều phần nhỏ khác nhau. Bài viết gồm 3 phần chính: What? Why? and How? What is MECE? MECE là chữ...