Bộ câu hỏi SC level 750

Review lại qui trình làm SC

1. Đọc hết câu

1. meaning, lưu ý sau khi đọc thì phải xem:

            +          có contrast về meaning hay không (but/although/and …)

            +          parallel hay modifier (which, that, modifier)

3. Scan đầu và cuối, POE

            Ưu tiên check các lỗi sau:

            SV agreement

            Parallel (cần meaning)

            Tense (cần meaning, tense test trong GMAT rất khó, hạn chế POE bằng tense trừ trường hợp chắc chắn, tense đi rất closely với meaning và context của câu nên cần phải đọc hiểu câu)

            Comparison (cần meaning)

            Modifier (cần meaning)

Nếu okie hết thì check tiếp:

            Idiom

            Pronoun (không nên loại pronoun ambiguity vì GMAT vẫn chấp nhận. Chỉ loại trong trường hợp chắc chắn ví dụ như sai về số ít/số nhiều)

            Misplaced modifier

Check lại và confirm về meaning

Lưu ý:

  • Meaning matters the most. Nhưng không nên grouping khi POE bằng cách dùng từ/wordy  vì (1) có hàng nghìn cách dùng từ, mình không biết hết được; (2) idiom này đúng không có nghĩa là không có cách dùng khác. Nếu có thể thì cố gắn grouping bằng lỗi grammar hoặc initial modifier … Nói chung là theo những cái là rule mà 100% đúng
  • Học từ vựng để đọc hiểu câu SC, nếu đọc không hiểu thì rất khó để up lên level 700

Nên tạo 1 cái qui trình làm bài như sau:

  • Grouping các đáp án.
  • Nhìn các đáp án từ trái sang phải để tìm điểm khác nhau và POE

Phần còn lại của tài liệu (bao gồm câu level 750 và bài giải) ở link dưới này:

https://www.dropbox.com/s/amlnqqlqj3m5pzj/bo-cau-hoi-SC-level-750.docx?dl=0